SID banka s portfeljskimi garancijami izboljšuje dostop do virov financiranja pri poslovnih bankah in hranilnicah

SID banka s portfeljskimi garancijami izboljšuje dostop do virov financiranja pri poslovnih bankah in hranilnicah
SID banka s portfeljskimi garancijami izboljšuje dostop do virov financiranja pri poslovnih bankah in hranilnicah
  21.05.2020  |  16:10
Čas branja: 3 min

V okviru Sklada skladov bodo mala in srednje velika podjetja kredite z brezplačnim jamstvom SID banke v skupni višini skoraj 100 milijonov evrov odslej lahko pridobila pri sodelujočih poslovnih bankah – Novi Ljubljanski banki, Delavski hranilnici in Primorski hranilnici Vipava. S tem garancijskim instrumentom bo podjetjem dodatno olajšan dostop do ugodnih virov financiranja z bistveno nižjim zavarovanjem.

SID banka kot garancijski instrument v okviru Sklada skladov uvaja prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije v višini jamstvene kvote 61,9 milijona evrov, ki jih izbrane poslovne banke oz. hranilnice, Nova Ljubljanska banka, Delavska hranilnica in Primorska hranilnica Vipava lahko koristijo pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje samostojnih podjetnikov, mikro ter malih in srednje velikih podjetij. Vsi ti bodo na ta način preko sodelujočih finančnih institucij lahko že v kratkem izboljšali svoj dostop do virov financiranja s krediti v višini od 30.000 evrov do 10 milijonov evrov ter izkoristili ugodnejše pogoje zadolževanja, saj bo SID banka kot izvajalka finančnega instrumenta zagotovila delno, do 62,5 % kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danih podjetjem, kar bo ugodno vplivalo na višino obrestne mere in predvsem na višino zavarovanj, zahtevanih od podjetij.

Sodelujoče poslovne banke oz. hranilnice, ki so bile izbrane v okviru javnega poziva, ki je bil objavljen konec marca bodo portfeljske garancije lahko koristile za kredite, ki bodo podjetjem odobreni za financiranje tekočega poslovanja oziroma investicij in sicer za namene krepitve splošnih dejavnosti podjetja ali za izvedbo novih projektov, preboja na nove trge ali dosežke, ki prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti podjetja ter k ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest. V okviru sporazuma z izbranimi bankami je natančno opredeljen načrt plasiranja sredstev in ostale medsebojne zaveze ter obveznosti bank, kamor spada tudi pogoj, da mora biti 38,5 % jamstev namenjenih kritju posojil, ki prispevajo k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Portfeljske garancije so za samostojne podjetnike, podjetja in sodelujoče banke brezplačne (ni premije, niti drugih nadomestil stroškov). Produkti se odobravajo po pogojih sheme de minimis pomoči in čeprav gre za instrument, ki je bil predviden že v okviru predhodne ocene vrzeli in dogovorjen v sporazumu, bo v luči aktualnih razmer in potreb podjetij dopolnil ostale instrumente financiranja in zavarovanja, s katerimi banke zagotavljajo likvidnost gospodarstvu.

Predsednik uprave, mag. Sibil Svilan pravi: »SID banka v okviru uspešnega plasiranja kohezijskih sredstev podjetjem odslej preko sodelujočih poslovnih bank oziroma hranilnic nudi tudi portfeljske garancije. Te omogočajo najprej ugodnejšo obrestno mero ter nato zlasti nižje pogoje zahtevanih zavarovanj, kot jih sicer mora kreditojemalec zagotoviti. Kritje portfeljske garancije je namenjeno kreditom samostojnim podjetnikom ter malim in srednje velikim podjetjem, ki prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti, ohranjanju delovnih mest ter k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo. Na ta način samostojnim podjetnikom ter malim in srednje velikim podjetjem zagotavljamo širši dostop do dolžniških virov financiranja pri poslovnih bankah oziroma hranilnicah in dopolnjujemo ostale instrumente zavarovanja, ki jih sicer že nudimo v tej krizi. S tem novim instrumentom, ki se prvič uporablja v Sloveniji, SID banka, kot partnerica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, tudi nadalje uspešno uresničuje mandat upravljanja Sklada skladov.«

O Skladu skladov:

Sklad skladov je namenjen financiranju trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka sta novembra 2017 podpisala sporazum o financiranju, s katerim se je oblikoval prvi Sklad skladov, namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Z oblikovanjem Sklada skladov je bil storjen pomemben korak v smeri večje vloge povratnih sredstev z uporabo finančnih instrumentov. Namen tako oblikovanega sklada je spodbujanje oziroma financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na področju raziskav, razvoja in inovacij, krepitve konkurenčnosti gospodarstva, energetske učinkovitosti in urbanega razvoja.

Preko finančnih instrumentov iz naslova Sklada skladov, v okviru katerega je predvidenih 253 milijonov evrov, skupaj s finančnim vzvodom in upoštevaje ponovno uporabo vrnjenih sredstev evropske kohezijske politike, bo podjetjem in drugim končnim prejemnikom do konca leta 2023 na voljo več kot 370 milijonov evrov.

Sredstva prve tranše kohezijskih sredstev v višini 63,25 milijonov evrov, ki jih je SID banka prejela kot upravljavka Sklada skladov, so bila v celoti uspešno plasirana. V decembru 2019 smo črpali drugo tranšo kohezijskih sredstev v višini 63,25 milijonov evrov. Od pričetka prvih financiranj konec decembra 2018 do konca marca 2020, so SID banka in finančni posredniki, z omenjenimi finančnimi instrumenti, katerim so bila poleg kohezijskih sredstev dodana še sredstva finančnih posrednikov, s končnimi prejemniki sklenili že 2.431 kreditnih pogodb, v skupni vrednosti skoraj 97 milijonov evrov.

Vir: SID banka

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse (reportaža) Tako v Zrečah GKN Driveline milijonom avtomobilov pomaga vrteti kolesa

V podjetju na leto izdelajo več kot pet milijonov homokinetičnih in tripodnih zglobov ter dva milijona polgredi, ki na pogonska kolesa...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse (Anketa) Kakšen pospešek daje digitalizaciji pandemija

V prihodnje bodo procesi še bolj podprti z digitalnimi tehnologijami; zapiranje in prestavljanje razpisov je zadnja stvar, ki jo...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Šentjurski FTA z informacijsko prenovo povečuje preglednost proizvodnje

Digitalno načrtovanje proizvodnje jim bo prineslo večjo učinkovitost in odzivnost pri pripravi ponudb

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Oddaljeni dostop do proizvodnih omrežij - bistveni element pri vpeljavi koncepta digitalizacije v proizvodnji

Zagotavljanje varnosti proizvodnega omrežja oziroma omrežja OT je krožni proces, sestavljen iz treh večjih sklopov

Tovarna
Novice
Novice NEMS sistemi za industrijo prihodnosti

Nanoelektromehanski sistemi oziroma NEMS tehnologije prinašajo velik napredek v smislu ekstremne miniaturizacije, večje zanesljivosti...

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Varen oddaljeni dostop za industrijska okolja

Industrijski nadzorni sistemi so ključni pri avtomatizaciji, a so hkrati tudi pomembna tarča za napadalce

Tovarna
Novice
Novice O dobrih praksah pametnih tovarn 20. oktobra

Prek konkretnih primerov in izkušenj uspešnih podjetij bodo udeleženci dogodka dobili koristne informacije o uvajanju rešitev...