Glavni poudarki in novosti v ponudbi SID banke v 2019

Glavni poudarki in novosti v ponudbi SID banke v 2019
Glavni poudarki in novosti v ponudbi SID banke v 2019
  21.02.2019  |  15:01
Čas branja: 6 min

SID banka si bo v letu 2019 aktivno prizadevala vključevati poslovne banke, hkrati pa bo svoje delovanje usmerila na področja neposrednega financiranja, kjer so prisotne tržne vrzeli, podpora poslovnih bank pa okrnjena. S tem bo na eni strani poskrbela za vključevanje poslovnih bank v posle financiranja, na drugi pa dodatno nadgradila ponudbo dolgoročnih namenskih virov, ki jih sicer gospodarstvu ponuja preko le-teh.

Precejšnjih vsebinskih in tehničnih nadgradenj, namenjenih hitrejšemu pretoku sredstev do gospodarstva, bo tako deležna ponudba programov financiranja, ki se izvajajo preko poslovnih bank. Te bodo sicer aktivno nadaljevale plasiranje finančnih instrumentov iz Sklada skladov, čigar ponudbo bo SID banka v letu 2019 nadgradila še s ponudbo t. i. portfeljskih garancij. S ciljem doseganja maksimalnih učinkov pa bo izvajanje finančnih instrumentov v okviru Sklada skladov razdeljeno med finančne posrednike in neposredno izvajanje s strani SID banke. Pri neposrednem financiranju pa bo osrednji poudarek namenjen izvajanju ukrepov finančnega inženiringa in drugih ukrepov v okviru t. i. EU programov, vključno s tistimi iz okvira kohezijskega in strukturnih skladov, posebna pozornost pa bo namenjena MSP z visokim razvojnim potencialom oz. potencialom rasti, ki bo posledično vodil v ustvarjanje novih delovnih mest.

Pri programih posrednega financiranja je v letu 2019 predvideno nadaljevanje ponudbe obstoječih razvojnih programov, ki so stalna ponudba SID banke in jo ponujajo sodelujoče poslovne banke (Addiko Bank, Abanka, Gorenjska banka, NLB, Nova KBM, Lon, Sberbanka in Unicredit Banka), skupaj z uvodoma omenjenimi nadgradnjami vsebinske in tehnične narave. Dolgoročna in ugodna sredstva iz virov SID banke lahko pri poslovnih bankah pridobijo podjetja - MSP, velika podjetja, podjetniki, druge pravne osebe zasebnega ali javnega prava, zasebniki, pravne osebe ali zasebniki s sedežem izven RS, porabijo pa jih lahko za financiranje obratnega kapitala in naložb v opredmetena in neopredmetena sredstva in sicer s področij MSP, internacionalizacije, raziskav in razvoja, okoljevarstva in regionalnega razvoja. Gre za dolgoročno do 15 letno financiranje, možnost refinanciranja že zaključenih projektov, pri čemer se lahko krije do 85 % upravičenih stroškov.

Med novimi produkti neposrednega financiranja, ki bodo podjetjem predvidoma dostopni v letu 2019, velja tako ob ponudbi finančnih instrumentov iz naslova Sklada skladov, izpostaviti program financiranja tehnološko-razvojnih projektov, financiranja inovativnih podjetij s prvovrstno garancijo EIF v okviru programa InnovFin, kvazi lastniško financiranje podjetij v sodelovanju s poslovnimi bankami in lastniško financiranje v okviru (SEGIP) EIF-NPI Equity Platform v okviru Naložbenega načrta za Evropo (EFSI).

Na segmentu neposrednega financiranja lahko kredite, ki jih odlikujejo ugodne obrestne mere in daljše ročnosti, pridobijo podjetja, ki so organizirana kot d. o. o. ali d. d., poslujejo vsaj dve poslovni leti in imajo vsaj dve zaposleni osebi:

- Po programu »financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma« lahko podjetje pridobi posojilo v vrednosti do 20 milijonov evrov z ročnostjo do 30 let in moratorijem na odplačilo glavnice do 5 let. Kredit se lahko nameni za financiranje namestitvenih zmogljivosti, športne infrastrukture, zabaviščne infrastrukture, kulturne infrastrukture, žičnic, marin in turističnih letovišč.

- Po programu »financiranje MSP« lahko MSP pridobijo posojilo v vrednosti do 5 milijonov evrov z ročnostjo do 10 let in moratorijem na odplačilo glavnice do 5 let. Kredit se lahko nameni za financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev, financiranje izvoza zunaj EU in z izvozom povezanih dejavnosti, stroškov materiala in storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter stroškov dela.

- Po programu »financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu« pa lahko podjetje pridobi posojilo v vrednosti do 10 milijonov evrov z ročnostjo do 20 let in moratorijem na odplačilo glavnice do 5 let. S kreditom se lahko financira naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na področjih podjetniških projektov v vseh fazah razvoja, naložbe v RRI, varovanje okolja in energetsko učinkovitost, gospodarsko in javno infrastrukturo, zaposlovanje težje zaposljivih oseb idr.

- Po programu »financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo« lahko podjetje pridobi posojilo v vrednosti do 5 milijonov evrov z ročnostjo do 12 let in moratorijem na odplačilo glavnice do 6 let. Kredit se lahko porabi za gradnjo novih obratov za predelavo lesa, tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa, razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa, razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo ipd..

- Po programu »MSP 6« in »MSP 7«, imajo mala in srednje velika podjetja, ki imajo razmerje med kapitalom in viri sredstev med 0,125 ter 0,4 možnost pridobitve financiranja naložb in obratnega kapitala z ročnostmi med 6 in 12 let ter dolgimi moratoriji na odplačilo glavnice (3-6 let). Sredstva so namenjena predvsem kapitalsko podhranjenim podjetjem, ki želijo izboljšati ročnost strukture dolgov ter se postopno kapitalsko okrepiti, da bodo lahko v prihodnje lažje dostopala do virov financiranja pri poslovnih bankah.

Po programih evropske kohezijske politike, bo SID banka preko t. i. Sklada skladov, v okviru katerega je zagotovljenih 253 milijonov evrov, v sodelovanju s sodelujočimi finančnimi posredniki (bankami, hranilnicami, javnimi skladi) ter tudi neposredno, financirala podjetja in javni sektor na področju malih in srednje velikih podjetij, RRI, energetske učinkovitosti in urbanega razvoja. Skupaj s finančnim vzvodom in upoštevaje ponovno uporabo vrnjenih sredstev evropske kohezijske politike bo podjetjem in drugim končnim prejemnikom skupaj na voljo več kot 400 milijonov evrov. Za področje RRI so podjetjem vseh velikosti (zagonska oz. start-up podjetja, s.p., mikro in mala podjetja ter velika podjetja) na voljo prek Sberbanke posojila v vrednosti do 10 milijonov evrov in ročnostjo do 9 let ter daljšim do 3 letnim moratorijem, brez ali z milejšimi pogoji zavarovanja. Za področje mikroposojil so zagonskim oz. start-up podjetjem, s.p., mikro in malim podjetjem na voljo posojila prek Primorske hranilnice Vipava in Slovenskega podjetniškega sklada brez ali milejšimi pogoji zavarovanja v vrednosti do 25.000 evrov in ročnostjo do 5 let ter daljšim do 2,5 letnim moratorijem. V kratkem bodo na voljo tudi posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb in posojila za urbani razvoj v mestnih občinah, v nadaljevanju leta pa tudi novi instrumenti garancij za raziskave, razvoj in inovacije ter MSP in instrument lastniškega financiranja za podporo MSP.

Razvojni projekti se lahko financirajo tudi po načelu sofinanciranja, po katerem SID banka ali poslovna banka identificira, pregleda ter strukturira posel ter povabi poslovno banko ali SID banko k sodelovanju. To prinaša številne prednosti vsem deležnikom, saj je preko delitve tveganj omogočeno financiranje večjih projektov, ali pa si financerji le-ta razdelijo tako, da banke npr. financirajo s krajšo ročnostjo, SID banka pa z daljšo ročnostjo ter tako zadosti različnim potrebam razvojnih projektov na trgu.

SID banka nudi kredite za projektno financiranje, kjer predstavljajo edini vir poplačila dolgov prihodnji denarni tokovi projekta. Projektno financiranje se praviloma vrši preko ločenega, za namen projekta ustanovljenega podjetja.

Podjetjem bo na voljo tudi lastniško financiranje v višini 100 milijonov EUR, ki sta ga vzpostavili SID banka in Evropski investicijski sklad (program SEGIP). Navedena sredstva bodo investirana skupaj s sredstvi zasebnih vlagateljev (skladov) v podporo dostopa slovenskih malih, srednje velikih podjetij ter mid-cap podjetij do lastniškega kapitala za rast in širitev poslovanja. Program naj bi kataliziral dodatne lastniške naložbe zasebnega sektorja v sklade in v podjetja. Podjetja se lahko glede informacij obrnejo na SID banko, kmalu pa bosta javnosti predstavljena dva slovenska sklada, ki bosta lastniško investirala v razvojno perspektivna slovenska podjetja.

Banka bo še posebno pozornost namenila tudi izvoznemu financiranju priprave izvoza izven EU in OECD, na tem segmentu namerava okrepiti aktivnosti z intenzivnim nudenjem storitev izvoznikom, ki jih bomo v 2019 poskušali nadgraditi v smeri garancijskega sklada (storitvene garancije).

Slovenskim izvoznikom, investitorjem in drugim udeležencem mednarodnega poslovanja zmanjšujemo poslovna tveganja ter ustvarjamo pogoje za stabilno in varno poslovanje v mednarodnem prostoru. Izvozne posle in izhodne investicije v tujini tako zavarujemo pred nemarketabilnimi riziki. Na ta način lahko podjetjem in bankam ponudimo celo paleto zavarovalnih storitev in sicer pozavarovanje kratkoročnih izvoznih terjatev, zavarovanje srednjeročnih izvoznih kreditov, investicij, bančnih storitvenih garancij, zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz in ostale storitve.

Proizvodna podjetja z našim širokim spektrom produktov tako financiranja kot zavarovanja zagotovo lahko stopajo po svoji poti hitreje, močneje ter bolj varno, hkrati pa pridobijo tudi sinergijske učinke s kombinacijo različnih virov.

Ocena leta 2018, pričakovanja za 2019

SID banka vsa leta obstoja posluje uspešno, prav tako je tudi v letu 2018. Vsa ta leta, tudi v času gospodarske in finančne krize, je uspešno upravljala vsa glavna tveganja in uresničevala nove priložnosti v korist slovenskega gospodarstva in njegove konkurenčnosti ter trajnostnega razvoja Slovenije. V letu 2019 bodo temelj njenega poslovanja izvajanje poslanstva vezanih na slovenske in evropske dolgoročne razvojne usmeritve, trajnostnega in zlasti odgovornega bančništva, institucionalne okvirje delovanja ter zavezujoča načela in vrednote poslovanja.

Napovedi za letošnje leto so sedaj razmeroma ugodne, zato bo banka nadaljevala izvajanje razvojne oblike delovanja v skladu s svojim poslanstvom, seveda pa bo tudi prilagajala svoje poslovanje banke v kontekstu velikih in hitrih sprememb v okolju. Kljub sedanji ugodni gospodarski rasti in ponovno pozitivni, sicer nizki, kreditni rasti, dostop gospodarstva do financiranja na nekaterih segmentih še vedno ostaja omejen, poleg tega pa nekateri indikatorji nakazujejo možnost zaostrovanja gospodarskih in finančnih razmer, ki jo bo potrebno ustrezno nasloviti.

S finančnimi in zavarovalnimi produkti SID banke je bilo v preteklem letu neposredno in posredno prek bank financiranih ali zavarovanih približno 2200 končnih upravičencev, predvsem malih in srednjih podjetij (MSP), kar je prispevalo 4,8 milijarde EUR k slovenskemu izvozu, 4,1 milijarde dodatnega BDP ter ustvarjanju 23.900 delovnih mest. Poslovni načrti za leto 2018 so bili tako doseženi oziroma preseženi na vseh področjih delovanja.

V letu 2019 načrtujemo s financiranjem in zavarovanjem blizu 400 mio EUR novih kreditov, ki bi jih SID banka financirala tako neposredno kot posredno prek bank, ob tem pa bo delovala na področjih, kjer so prisotne in ugotovljene tržne vrzeli ter se prilagajala gospodarskim razmeram. Predvsem pa bomo s tem skušali zadostiti finančnim in zavarovalnim potrebam zlasti na področju perspektivnega razvoja industrije.

Vir: SID banka

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Tako Odelo v Preboldu izdeluje zadnje luči za prestižne znamke avtomobilov BMW, Audi in Mercedes-Benz

Odelo Slovenija zadnje luči serijsko izdeluje za približno 25 modelov avtomobilov, največ za znamke BMW, Audi in Mercedes-Benz; lani so...

Tovarna
Izbor Tovarne leta
Izbor Tovarne leta Izbor tovarne leta 2019: spodbuda in priložnost za izmenjavo dobrih praks med podjetji

Kako koristi sodelovanja v izboru tovarne leta 2019 vidijo člani strokovnega odbora tovarne leta

Tovarna
Izbor Tovarne leta
Izbor Tovarne leta Prvi korak na poti do lovorike tovarna leta 2019 je vprašalnik z 20 vprašanji

Največ vprašanj, 11, se dotika tehnološke naprednosti proizvodnje; lani so se nagrade tovarna leta 2018 veselili v Krki

Tovarna
Izbor Tovarne leta
Izbor Tovarne leta Izbor tovarne leta 2019 tudi priložnost, da se podjetje predstavi mladim talentom

Vstopna točka za sodelovanje v izboru Tovarna leta 2019 je vprašalnik s štirimi sklopi, izpolniti ga je treba do 30. aprila.

Tovarna
Dobre prakse
Dobre prakse Podatke spremenite v informacije, te pa v konkurenčno prednost podjetja

Internet stvari v Sloveniji uporablja 62 odstotkov proizvodnih podjetij, polovica podjetij namerava uporabo IoT še povečati, kažejo...

Tovarna
Novice
Novice (intervju) Dobili smo podporno okolje, ki lahko pomaga trgu digitalnih storitev

Marko Bohar, samostojni svetovalec v Zbornici elektronske in elektroindustrije (ZEE) pri GZS ter koordinator grozda Pametne tovarne o...

Tovarna
Novice
Novice Digitalizacija industrijskih objektov ena od tem na Siemensovi konferenci v Rabcu

Med novimi trendi bodo v ospredju rešitve v oblaku za učinkovito upravljanje stavb, pametni števci in ventili, predvsem pa celotno...